Zarządzanie kapitałem dla FIRM Skontaktuj się z nami

Nasze rozwiązania kierujemy do podmiotów, które chciałyby uzyskać wyższą rentowność z portfela aktywów finansowych, bez konieczności definiowania terminu ich zapadalności i z zachowaniem ich wysokiej płynności. Przykładowe korzyści z lokowania aktywów korporacyjnych w fundusze inwestycyjne:

  • potencjalnie wyższa rentowność w średnim i dłuższym terminie w porównaniu do tradycyjnych produktów bankowości korporacyjnej,

  • bieżący dostęp do aktywów z zachowaniem wysokiej płynności (comiesięcznie),

  • dedykowana platforma transakcyjna dostępna online,

  • odroczony moment powstania obowiązku podatkowego-podatek od zysku kapitałowych nalicza się w momencie wypłaty środków z funduszu,

  • mniejsze koszty transakcyjne w porównaniu z bezpośrednim inwestowaniem w instrumenty dłużne,

  • rozproszenie ryzyka różne rynki, różne rodzaje instrumentów finansowych,

  • bezpieczeństwo środków zgodnie z prawem fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować, a stałą kontrolę nad rynkiem sprawuje organ państwowy: Komisja Nadzoru Finansowego,

  • wygoda zarządzania finansami brak konieczności monitorowania i rolowania jak w przypadku zapadających lokat; łatwy dostęp do kapitału